ขอเชิญชวนร่วมกันสร้าง "บ้านรักษ์ธรรม"

เพื่อเป็นศูนย์เรียนรู้การกำจัดและแยกขยะ รวมทั้งเป็นที่พักอาศัยของภิกษุณีสงฆ์

สอบถามรายละเอียดได้ที่ ประชาสัมพันธ์ วัตรทรงธรรมกัลยาณี ฯ โทร. 034 258 270